Uw BRZO, PGS15 en WABO adviseur.

De VNCW Consultants zijn uw adviseur op het gebied van BRZO 2015, PGS15:2016 en WABO omgevingsvergunning milieu en bouw.

Adviseur Aanvraag Wabo omgevingsvergunning.

Het aanvragen van een WABO omgevingsvergunning vraagt om kennis van zaken. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevings-vergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dankzij de brede kennis van onze specialisten zijn de VNCW Consultants de ideale partmer om u te assisteren bij het aanvragen van uw vergunning. Daarnaast staan we u graag bij handhaving en inspecties.

Dus ook advies nodig op het gebied van BRZO, PGS15 of WABO omgevingsvergunning? Bij ons bent u aan het juiste adres!

 Adviseur BRZO en externe veiligheid.

Chemische industrieBedrijven die BRZO plichtig zijn weten welke impact veilig heeft op hun omgeving en voor het bedrijf zelf.Daar is veel kennis bij nodig. Met name bij de identificatie van gevaren is alle hulp welkom. Ondersteuning op het vlak van het BRZO zoals het opzetten ven een veiligheids-beheerssysteem, opstellen van een VR rapport of PBZO document, uitvoeren risicostudies, periodiek (intern) auditeren van het veiligheids-beheerssysteem, periodiek beoordelen van de toereikendheid van het BRZO-beleid en onder-steuning tijdens in- en externe Brzo-inspecties is voor VNCW Consultants gesneden koek.

PGS15Voor deskundig advies raadpleeg de PGS15 specialist.

In de PGS15 staan de regels voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Een juiste interpretatie van de verschillende regels is daarbij onontbeerlijk. Deskundige ondersteuning kan daarbij een uitkomst zijn. VNCW consultants zijn direct betrokken bij de PGS15 en kunnen u als geen ander van advies voorzien. Ook voor het uitvoeren van interne inspecties (als onderdeel van een managementsysteem of repeterend vanuit vergunningvoorschriften, vloeistofdichte vloeren, bewaken jaarplanningen, invullen rapportage verplichtingen) kunnen wij u van dienst.

 Laatste berichten.

Ammoniumnitraat goed geregeld in PGS7 en BRZO

Op 4 augustus 2020 ging het in Beiroet gruwelijk mis toen naar schatting 2.750 ton ammoniumnitraat tot ontploffing kwam en 158 mensen om het leven kwamen en meer dan 6000 gewond raakten. De ramp laat zien dat de opslag van gevaarlijke stoffen onder goede regels dient plaats te vinden, maar ook serieus genomen dienen te

Chemische logistiek moet door tijdens Corona (COVID-19) crisis

Te midden van deze ongekende crisis zijn er ook nog praktische zaken zoals de controleplicht van de ADR veiligheidsadviseur, het aflopen van de ADR certificaten en de periodieke keuring van ADR voertuigen. In ieder geval heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven vanwege corona maatregelen te nemen en haar werkwijzen aan te passen. Branchevereniging

Nieuw tijdschrift voor de chemische logistiek

Het vervoer en de opslag van gevaarlijke (chemische) stoffen vraagt om veel van kennis van zaken. Omdat er ook nogal eens wat wijzigt is goede informatie onmisbaar. Gelukkig gaat er een nieuw tijdschrift verschijnen: Chemische Logistiek Magazine (CLM) – Hét blad voor professionals die werkzaam zijn in de chemische logistiek in zowel Nederland als België.

Een VBS voor de PGS15 Nieuwe stijl

Over de PGS nieuwe stijl zal in de loop van 2020 steeds meer duidelijke worden. Op dit moment is voor een commentaarronde een concept versie gepubliceerd. In deze conceptversie zijn de maatregelen tot stand zijn gekomen met een risicobenadering. In deze nieuwe PGS15 is duidelijk meer aansluiting gezocht bij de zware industrie. De opzet en

Inventarisatie knelpunten in innovatieve oplossingen binnen de chemie

Met een omzet van meer dan 50 miljard is de chemische keten erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Er is binnen de sector behoefte aan meer innovatie en vooruitstrevendheid. Investeringen zijn echter vaak zeer kapitaalsintensief en de innovatie vraagt vaak om zekerstelling. Ook veiligheid staat daarbij continue hoog op de agenda. Diverse signalen laten echter

Bedrijven in de chemie gaan op bedrijfsbezoek

Er zijn in de chemische keten veel goede praktijken beschikbaar, maar de kennis daarover schiet nogal eens te kort en de vertaling van theorie naar praktijk blijkt vaak ook lastig. Een tournee langs verschillende chemische locaties gaat de sector de mogelijkheid geven om op locatie kennis en ervaringen uit te wisselen. Het doel is dat

Het aanvragen van een omgevingsvergunning vaak omslachtiger dan gedacht

In de praktijk blijkt het aanvragen van een omgevingsvergunning veel omslachtiger dan vooraf ingeschat. Trajecten van plan tot vergunningverlening nemen in de praktijk soms wel 3 jaar in beslag. Dat is vooral het geval bij trajecten waarbij de aanvrager weinig verstand van zaken heeft en het wel zelf denkt te kunnen. In een logistieke omgeving,

Handelen in strijd met bepalingen van je vergunning voorkomen

Veruit het merendeel van de bedrijven in Nederland is niet bekend met de inhoud van de voorschriften van hun WABO omgevingsvergunning. Hierdoor lopen zij kans de wet de overtreden terwijl zij denken zich netjes aan de regels te houden. Representatief onderzoek laat dit zien. Zelf de bedrijven die zich in de meer risicovolle business begeven
WABO

Integrale aanpak aanvraag omgevingsvergunning vaak gewenst

Het aanvragen van een WABO omgevingsvergunning vraagt om een integrale aanpak. Zowel bouwrelevante eisen alsmede eisen vanuit het milieu en veiligheidsaspecten dienen bij een vergunningsaanvraag op elkaar afgestemd zijn. En dat vraagt om een gecoördineerde aanvraag waarbij goede afstemming zeer belangrijk is. Zeker bij de complexere bedrijven verdient een integrale aanpak de voorkeur. Zo vraagt
BRZO

PGS 31 voor ‘overige gevaarlijke vloeistoffen’ naar de programmaraad

De PGS 31: ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is bijna definitief en is gisteren naar de programmaraad gestuurd. Na goedkeuring door de Programmaraad, zal er worden overgegaan tot de publicatie van PGS 31. In deze richtlijn zijn de regels opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, gebruiken (inwerking hebben), onderhouden, inspecteren/herclassificeren (in stand