Category Archives: Omgevingsvergunning

Geactualiseerde versie van de PGS6:2021 plaatst de Seveso in het bal

Met de komst van de Omgevingswet gaat er heel wat veranderen. Ook voor de bedrijven die onder het Seveso vallen. Nu verandert het Europese Seveso niet, maar is de Nederlandse vertaling alvast al wel in lijn gebacht met de versies van de aanstaande Omgevingswet, Omgevingsregeling, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving.

De PGS 6:2021 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. PGS 6:2021 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel een stelselherziening gaat plaatsvinden van het Nederlandse omgevingsrecht. Daarbij gaan o.a. het Brzo 2015 en de Rrzo op in nieuwe AMvB’s. Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 2016 zijn niet verwerkt. PGS 6:2021 versie 0.1 is pas van toepassing bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022. Tot die tijd geldt PGS 6:2016.

Ook de E-learning Basiskennis BRZO en Externe veiligheid wordt op de 2021 versie en de aanstaande Omgevingswet aangepast.

Opslag lithium batterijen kan leiden tot een WABO omgevingsvergunning

In het Nederlandse Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) zijn soorten inrichtingen aangewezen met activiteiten die van belang zijn voor externe veiligheid. Batterijenopslag valt niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. Lithium-ion batterijen zijn echter wel brandbaar en vallen wel onder de definitie van brandbare, gevaarlijke stoffen in het Bevi. Veel bedrijven, met name de grotere distributiecentra, zijn er zich niet van bewust dat ze wellicht vergunningsverplichting zijn en een WABO omgevingsvergunning dienen aan te vragen voor de opslag van deze batterijen.

Het meest waarschijnlijke scenario met een lithium-ion batterij wanneer het mis gaat is dat deze opwarmt en de reactie zichzelf versnelt (‘Thermal runaway’). Oorzaken kunnen verschillende zijn: van een productiefout, het gevolg van vallen, tot impact door (intern) materieel, een te hoge temperatuur of het overladen. Andere oorzaken zijn echter niet uit te sluiten. Wanneer één van de batterijen tot ontbranding komt is het lastig om deze brand te blussen. Andere batterijen kunnen ook betrokken raken of tot een thermal runaway overgaan. Zo’n brand kan gedurende lange tijd (meerdere uren tot zelfs dagen) woeden. Bij deze brand komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (onder andere waterstoffluoride en lithiumhydroxide). Maatregelen zoals een sprinkler kunnen een brand beheersen of eventueel blussen.

De meest voorkomende lithium-ion batterijen hebben lithiumhexafluorfosfaat als elektrolyt en bevatten dus fluorverbindingen. Ook komen batterijen voor met onder andere chloor- en zwavelhoudende verbindingen. Hierdoor zijn ze in de zin van het Bevi brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen. In dat geval is het eerste lid van artikel 2f van toepassing. Dit betekent dat bij opslag van li-ion batterijen in hoeveelheden van meer dan 10.000 kg in een opslagvoorziening het Bevi van toepassing is. Overigens is met een wijziging daar ook nog een voorwaarde bij gekomen. Er is sinds de wijziging sprake van een opslag waarop het Bevi van toepassing is indien er:

 • brandbare gevaarlijke stoffen met chloor-, fluor-, stikstof,- of zwavelhoudende verbindingen aanwezig zijn
 • of brandbare gevaarlijke stoffen zonder chloor-, fluor-, stikstof,- of zwavelhoudende verbindingen aanwezig zijn samen met niet-brandbare stoffen met chloor-, fluor-, stikstof,- of wanneer zwavelhoudende verbindingen aanwezig zijn.

Het is raadzaam om als bedrijf zelf een onderzoek naar een vergunningsverplichting op te starten zodat men niet geconfronteerd wordt met plotselinge stappen van bevoegd gezag.

De komst van de omgevingswet vraagt om open communicatie met de omgeving

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op het gebied van communicatie met de omgeving gaat er voor bedrijven met die Omgevingswet wat veranderen. De wet spreekt over ‘participatie’. De Omgevingswet zegt over deze participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden … bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Met belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Het is raadzaam daar als bedrijf een beleid op te gaan voorbereiden.

De wet geeft het bevoegd gezag en de initiatiefnemer de vrijheid eigen keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. De locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke keer anders. Ook het moment waarop participatie start, verschilt per keer

Er zijn 4 fasen in een omgevingsproces. Voor overheden: de fasen van de beleidscyclus. Aan het begin van elke fase zoek je een nieuwe aanpak om het samenspel tussen de partijen passend te organiseren. Start elke fase daarom met het kompas. Hiermee vind je de richting voor een aanpak op maat. Hier komen de volgende vragen iedere keer bij ter sprake:

 1. Wat wil je bereiken?
 2. Waarom wil je samenwerken?
 3. Met wie wil je aan tafel?
 4. Wanneer wil je aan tafel?
 5. Hoe ga je samenwerken?
 6. Hoe weeg je de samenwerking?

De 4 fasen bestaan uit een idee, een plan, de realisatie en daarna de evaluatie. In de afbeelding is dit aangegeven met:

 1. We hebben een idee (idee)
 1. Wij maken een concreet plan (plan)
 2. We realiseren ons plan (realisatie)
 3. Bereiken we ons doel? (evaluatie)

Wil je nog voor het ingaan van de Omgevingswet nog een WABO omgevingsvergunning aanvragen? Dan kan in veel gevallen wel slim zijn. Het is in ieder geval raadzaam de communicatie met de omgeving te gaan voorbereiden. Bij het uitzetten van beleid op het gebied van Omgevingscommunicatie kunnen de adviseurs van VNCW Consultants u van dienst zijn.

De complete teksten Besluit activiteiten leefomgeving (bal), Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl), Omgevingsbesluit en het Invoeringsbesluit inzien? https://www.gevaarlijkestoffen.eu/product-categorie/arbo-en-milieu/