Category Archives: Uncategorized

AMvB’s Omgevingswet vanaf 1 juli in consultatie

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG.

De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober.

Tijdens de preconsultatie zijn meer dan 6000 unieke punten ingebracht. Het ministerie wil de tijd tot 1 juli gebruiken om de reacties te verwerken en er met de inbrengers over in gesprek te gaan.

Daarna zullen de AMvB’s formeel in consultatie worden gebracht en worden besproken in de Tweede Kamer.

Gevolgen consultatie aanvullingswetten en invoeringswet

De definitieve startdatum van de consultatie van de AMvB’s heeft ook consequenties voor de start van de consultatie van de aanvullingswetten geluid, bodem, grond en natuur en van de invoeringswet.

Juridische routekaart
De nieuwe planning is verwerkt in de juridische routekaart. https://vng.nl/juridische-routekaart

Wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016

Per 1 januari a.s. wordt het Activiteitenbesluit aangepast. Het Activiteitenbesluit wordt uitgebreid met een groot aantal nieuwe inrichtingen en activiteiten zoals:

• het smelten en gieten van non-ferrometalen;
• die van ziekenhuizen;
• de productie van petfood;
• de productie van houtproducten van vezels en houtplaatproducten;
• de kleinschalige activiteiten (breken, malen, zeven, drogen) van mergel, zand, grind en kalk;
• het vullen van gasflessen met koelgassen en zuurstof;
• de productie van petfood;
• van meelfabrieken;
• locaties afmeren van zeegaande veerboten.

Voor een aantal activiteiten met afvalstoffen (zoals mengen, opslag van asbest, verkeerd getankte brandstoffen, retourverpakkingen, frituurvetten en groenafval) vervalt de vergunningplicht.

Daarnaast verandert er veel rondom de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en vervallen diverse bijzondere regelingen.

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) komt per 1 januari 2016 te vervallen en onderdelen ervan worden opgenomen in het Activiteitenbesluit. De normen worden ondergebracht in hoofdstuk 2 en gaan ook gelden voor inrichtingen type C (vergunningplichtige inrichtingen)

Met de vierde tranche wijziging vervalt ook de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor:

  • Bepaalde handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
  • Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen
  • Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteit

Conceptversie van de PGS15 versie 2015 verschenen.

Het concept van de PGS15 editie 2015 is door de NEN vrij gegeven.

Ook in deze versie zijn flink wat zaken gewijzigd. Voor een overzicht. Klik hier.

Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015

BRZO 2015Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015

De Seveso III heeft er toe geleidt dat de VBS elementen in de BRZO2015 is aangepast. Inrichtingen dienen op basis van het BRZO 2015 een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren en werkend te houden. De uitwerking in de wetgeving is summier en biedt ruimte voor verschillen in interpretatie. Meer duidelijkheid over de invulling van de VBS-elementen is gegeven in de NTA 8620. Men kan er ook voor kiezen een eigen structuur aan te houden waarbij de elementen als basis van het VBS worden gebruikt. Door per element een hoofdprocedure op te stellen waarin de essentiele onderdelen van het VBS element beschreven worden met daarin verwijzingen naar onderliggende procedures, werkinstructies en formulieren kan men overzichtelijk laten zien op welke wijze het VBS functioneert en dat het functioneert. De volledigheid van procedures en instructies in combinatie van het functioneren van het systeem laat het sluiten van de veiligheidscirkel zien.

De Seveso III / BRZO 2015 kent echter een andere structuur met VBS elementen in de BRZO 2015 dan we in de BRZO 1999 gewend waren:

Element I – De organisatie en het personeel.

Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Element III – De controle op de exploitatie.

Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.

Element V – Planning voor noodsituaties.

Element VI – Toezicht op prestaties.

Element VII – Controle en analyse.

Hulp nodig bij het inrichten van uw VBS? Neem contact met ons op.