Op 1 januari 2024 is in Nederland de Omgevingswet (Ow) in gegaan. Deze wetgevingsrevolutie schudt de wetgeving rondom de leefomgeving flink op. Het zou eenvoudig beter worden, maar het lijkt enkel een andere verpakking.

Onder de Ow verandert er het één en ander. Anders dan onder de Wet milieu- beheer (Wm) / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de reikwijdte van de vergunning onder de omgevingswet straks niet altijd meer gelijk aan de grens van de inrichting. Het begrip ‘inrichting’’ komt sowieso te vervallen als aangrijpingspunt voor milieuregelgeving. Dit begrip wordt vervangen door het begrip ‘milieubelastende activiteit’ (hierna mba). Een voorbeeld van een mba is de Seveso-inrichting. Al gaat het hierbij tevens om het begrip ‘locatie’. Ook de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking is een mba.

Onder de Ow zijn de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze staan aangewezen in paragraaf 3.2.9 van het Bal. Onder de mba ‘opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking’ vallen ook de bijbehorende handelingen, zoals het overslaan en laden en lossen. Het opslaan voor korte tijd en in afwachting van verder vervoer valt ook onder deze milieubelastende activiteit. Het gaat om het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8, en van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-verordening. De aanwijzing heeft een aantal ondergrenzen:

• 25 kg vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II
• 25 liter giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2
• 125 liter brandbare gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen
• 1000 kg in totaal van de gevaarlijke stoffen in verpakking

Hierbij valt op dat de drempelwaarde, waarbij deze regels gelden, behoorlijk is verhoogd. Bij opslag onder deze hoeveelheden geldt er een zorgplicht.
Organische peroxiden type G en lithium-ion accu’s

Het opslaan van organische peroxiden type G valt niet onder deze activiteit. Het ADR ziet organische peroxiden type G namelijk niet als gevaarlijke stof. Ook vallen lithium-ion accu’s niet onder de omschrijving van gevaarlijke stoffen in verpakking. Hiervoor is een aparte paragraaf in ontwikkeling die op een later moment wordt gepubliceerd. Deze zal verwijzen naar de PGS 37. Tot die tijd kan de opslag van lithium-ion worden gereguleerd met maatwerkvoorschriften op grond van de zorgplicht die is opgenomen in het Bal en de bruidsschat (een deel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, dat gemeenten uiterlijk 2032 in hun Omgevingsplan moeten hebben opgenomen).

Vergunningplicht
In artikel 3.28 van het Bal staan de opslaghoeveelheden (drempelwaarden) waarbij vergunningplicht bestaat. Hierbij zijn een aantal wijzigingen. Zo geldt de vergunningplicht voor het opslaan van gasflessen met giftige en bijtende gassen voortaan pas vanaf 1.500 liter. Een andere verruiming vindt plaats bij verpakte organische peroxiden (ADR-klasse 5.2), waarbij er pas vergunningplicht is vanaf 1.000 kg, ongeacht het type verpakking. Overigens is bij transportbedrijven de opslag in een container ook vergunningplichtig, zonder drempelwaarde.

Dit artikel van John Mens lezen?  Lees verder in Chemische Logistiek Magazine (CLM)