Omdat de overheid werknemers afdoende wil beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en de risico’s hierop wil beheersen is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) ingegaan. De nieuwe regeling heeft gevolgen voor zowel bedrijven die al ARIE-plichtig waren als bedrijven die dat nu worden. Naar verwachting zijn dit er ongeveer 200.

Bedrijven waar meer dan een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het bedrijf aanwezig is vallen onder de regeling. Bedrijven dienen zelf te controleren of dit voor hen van toepassing is. Zij dienen hiervoor te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen die zij binnen het bedrijf (kunnen) hebben in bijlage 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staan. Ook de drempelwaarden voor de hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn hierin opgenomen. Voor bedrijven die al onder de regeling vielen is het belangrijk om na te gaan of de voorwaarden gewijzigd zijn.

Aandachtspunten

De herziening betreft de volgende hoofdlijnen:

 • De aanwijssystematiek is vereenvoudigd
  Werkgevers kunnen met deze systematiek zelf bepalen of hun bedrijf ARIE-plichtig is. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een vastgestelde lijst van stoffen met bijbehorende drempelwaarden.
 • De aanwijssystematiek is geharmoniseerd met de CLP-verordening
  Met deze harmonisering wordt de oudere EU-wetgeving afgestemd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.
 • Handhavingsmogelijkheden zijn aangepast
  Er kan nu niet alleen strafrecht, maar ook bestuursrecht van toepassing zijn op overtredingen van de ARIE-regeling.
 • Betere aansluiting op het Brzo 2015
 • Uitgebreidere meldplicht
  Alle ARIE-plichtige bedrijven moeten zich aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Praktische wijzigingen die hieronder vallen zijn:

 • Een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opstellen en invoeren;
 • Een intern noodplan opstellen;
 • Gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen identificeren en evalueren;
 • Een preventiebeleid voor zware ongevallen vastleggen;
 • Een scenariobeschrijving voor installaties waarbij het risico op een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen het grootst is.

Implementatietermijn

Bedrijven die eerder niet onder de ARIE-regeling vielen, maar nu wel hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan alle verplichtingen te voldoen.

Op zoek naar deskundige ondersteuning bij de implementatie van de eisen? Neem dan contact met ons op.