Naar aanleiding van een grote brand eind 2005 op de Buncefield olieterminal in Engeland zijn de veiligheidsmaatregelen in Nederland voor opslagtanks in 2008 aangescherpt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, PGS 29 versie 2008. Begin 2010 hebben overheid en bedrijfsleven de Taskforce Implementatie Buncefield-maatregelen ingesteld onder voorzitterschap van het toenmalige ministerie van VROM. Deze Taskforce heeft een plan van aanpak vastgesteld om de maatregelen uit PGS 29 bij bedrijven door te voeren en te borgen in de omgevingsvergunning. Verwachting was dat bedrijfsleven en overheden de uitvoering van het plan van aanpak actief zouden oppakken. De uitvoering van het plan van aanpak is problematisch verlopen. Dit is onder meer in 2013 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld. Er was op dat moment sprake van een grote achterstand in de implementatie van de PGS 29 maatregelen door de betreffende bedrijven en in de actualiteit van de omgevingsvergunningen. Omstreeks dezelfde tijd is door de  beheerorganisatie PGS gestart met de actualisatie van PGS 29 versie 2008.

Sinds eind 2013 heeft VNO-NCW herhaaldelijk haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de implementatie van PGS 29 in de omgevingsvergunningen als het gaat om bestaande installaties. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen een regisserende rol te vervullen bij het zoeken naar oplossingsrichtingen en daarbij steeds het belang van het voorkomen van een Buncefield scenario en het beheersen van veiligheidsrisico’s benadrukt. Het belang van het treffen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op de arbeidsveiligheid, de bescherming van het milieu, de brandveiligheid en een effectieve rampenbestrijding is evident. Inmiddels is door partijen het nodige bereikt. Er is een gefaseerde aanpak geïntroduceerd voor de implementatie van PGS 29 in de Wabo-vergunningen, waarbij prioriteit is gegeven aan de voor de veiligheid meest relevante maatregelen. Ook zijn de discussies rondom PGS 29 mede aanleiding geweest voor de Ronde Tafel bijeenkomsten over de toekomst van de Publicatiereeks.

Gevaarlijke Stoffen. Dat heeft geleid tot de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad Bestuurskern vastgestelde governance structuur PGS Nieuwe Stijl. Belangrijk bij deze  governance is het commitment van de stelselverantwoordelijke rijkspartijen voor de PGS Nieuwe Stijl, zowel in termen van opdrachtgeverschap als de concrete Kenmerk producten. Tevens van belang is dat voor PGS Nieuwe Stijl een risicobenadering als uitgangspunt zal worden gehanteerd.