Invoering Omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat dinsdag in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, nu op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 zal gaan.

In zijn brief aan de beide Kamers geeft De Jonge aan dat uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet naar voren is gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. “Om tot een verantwoorde en zorgvuldige inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen, wil ik die tijd nemen”, aldus De Jonge.

De minister gaat de komende weken, samen met bestuurlijke partners, bezien welke datum verantwoord is. Zodra die datum duidelijk is zal het ontwerp van een Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding worden aangeboden aan beide Kamers. “Daarover kan dan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de inwerkingtredingsdatum voor de uitvoeringspraktijk.”

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.

Aangezien er met de komst van de Omgevingswet kosten aan de aanvraag van een vergunning verbonden gaan zijn is het vaak raadzaam om deze nog dit jaar in te dienen (onder WABO). Contact ons als wij u hierbij kunnen helpen