De handhavingsjuristen van DCMR kregen in 2021 een aanzienlijk kleiner aantal handhavingszaken op het gebied van veiligheid bij bedrijven op hun bord. Dat blijkt uit cijfers van het team juristen van de afdeling Toezicht en Handhaving. Ook de Meldkamer registreerde een kleiner aantal grote incidenten in de Rijnmond. Het totaal aantal in 2021 behandelde handhavingszaken (106) was overigens wel vrijwel gelijk aan het jaar ervoor (103). Het aantal verbeurde dwangsommen (‘boetes’) dat werd geïnd is fors gestegen ten opzichte van 2020: van € 384.000 naar € 1.015.450.

Veilig werken

In de inspectieprogramma’s van DCMR is controle op veiligheid de laatste jaren een speciaal aandachtpunt. Het aantal inspecties was vorig jaar ook niet kleiner dan in 2020. Dat zou erop kunnen wijzen dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van het belang van veilig werken.  Er stonden eind 2021 nog 242 lasten onder dwangsom open die DCMR de afgelopen jaren namens gemeenten en provincies heeft opgelegd (‘bestuursrechtelijke handhaving’). Een aantal bedrijven laat het erop aankomen. Die moeten een geldbedrag betalen aan gemeente of provincie. Het verbeuren van een dwangsom heet dat.

Bedrag hoger

In 2020 was het totaal aan verbeuringen nog € 384.000. In 2021 was het bedrag veel hoger: € 1.015.450. Eén bedrijf is verantwoordelijk voor € 834.000,- van dat totaal. Het goede nieuws is dat in 2021 nog steeds 86% van de bedrijven in de Rijnmond na een last onder dwangsom maatregelen neemt om zich aan de wet te houden. Minder dan in 2020 (95%), maar nog steeds een hoog percentage.

De meeste bedrijven houden zich aan de wet
De Rijnmond telt tienduizenden bedrijven. De meeste houden zich aan de wet. Het beleid van DCMR is erop gericht te voorkómen dat het tot overtredingen komt. Er is echter een kleine groep die niet reageert op aanbevelingen in inspectierapporten of op aanschrijvingen. DCMR kan dan een last onder dwangsom opleggen. Een bedrijf moet dan boetes gaan betalen als het probleem niet is opgelost. DCMR legt de boetes op namens gemeenten of provincie. In een aantal gevallen is het strafrecht van toepassing. Dan legt de rechter de boete op.