Norm NEN6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten.

De norm voor de brandveiligheid grote brandcompartimenten is gepubliceerd. Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is een directe en integrale vertaling van beide documenten.NEN 6060 geeft in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een aantal maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten groter dan de standaardprestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor beperking van uitbreiding van brand en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes. Deze maatregelpakketten zijn te beschouwen als van gelijkwaardigheid voor de omvang van grote brandcompartimenten, als een faciliteit voor zowel de aanvrager als de toetser.

Toepassingsgebied NEN 6060

  • NEN 6060 kan worden toegepast voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouwsituaties.
  • Deze norm is niet geschikt voor het bepalen van de eisen aan grote brandcompartimenten waarin wordt overnacht (zoals woon-, zorg-, en logiesfuncties) en evenmin voor brandcompartimenten die uitsluitend zijn bestemd voor verblijf van niet-zelfredzame personen. Uitzondering hierop is maatregelpakket IV uit de norm.
  • Toepassing van deze norm brengt met zich mee dat aan betrokken brandcompartimenten enige blijvende en controleerbare gebruiksbeperkingen, zoals een maximaal beoogde vuurlast, worden gesteld.

bron: NEN