Tag Archives: brzo2015

PGS6 handleiding voor de BRZO:2015 gepubliceerd

De PGS6:2015 is gepubliceerd. Deze  handleiding is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven die onder het besluit vallen. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem (VBS).

PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van PGS 6:2006.De PGS 6 is opgesteld door het PGS 6 -team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. De VNCW was één van de mede-opstellers van deze PGS 6 uitgave. Zij zorgde er ondermeer voor dat de ook de PGS15 bedrijven zich in de handleiding zouden herkennen. Ook zorgde ze er voor dat er meer uitleg kwam over de inhoud van een VBS.

De PGS6 kunt u hier downloaden. Voor een BRZO specialist bent u bij ons aan het juiste adres. Vul hier uw gegevens in.

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Richtlijn nr. 2012/18/EU van de Europese Unie van 4 juli 2012, ook wel Seveso
III genoemd. Seveso III richt zich op het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting zijn bepalende factor en bij het vaststellen van de verplichtingen die het Brzo 2015 voor een inrichting met zich meebrengt.
Er zijn drie niveaus van verplichtingen te onderscheiden. Wanneer de omvang van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder een bepaald niveau (drempelwaarde) blijft, zijn er geen verplichtingen. Wanneer het eerste niveau wordt overschreden, is een deel van de verplichtingen van toepassing. Wanneer het tweede hogere niveau wordt overschreden, zijn alle verplichtingen van toepassing. De inrichtingen die alleen het eerste niveau overschrijden, worden lagedrempelinrichtingen genoemd, en de inrichtingen die het tweede niveau overschrijden, zijn hogedrempelinrichtingen.

BRZO 2015 definitief van kracht.

BRZO 2015 definitief van kracht.

Op 8 juli 2015 is met enige vertraging de BRZO 2015 van kracht geworden. Het besluit vervangt de vorige versie; de BRZO 1999. Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van hoog naar lage drempel en vice versa en ook zullen er bedrijven zijn die eerder niet onder het besluit vielen en nu wel en bedrijven zijn die nu buiten deze regelgeving gaan vallen.

Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. Ook in de nieuwe versie van de BRZO worden bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, ingedeeld onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. De wijziging komt met name doordat de GHS haar intrede heeft gedaan; nu ook voor mengsels, terwijl dat al eerder was voor zuivere stoffen. Daarnaast zal er meer informatie uit inspecties openbaar gemaakt moeten worden. Voor de opslagbedrijven die veel verschillende stoffen in opslag hebben zal het een uitdaging zijn om alle data van de verschillende stoffen te verzamelen.

Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen zullen de bedrijven voor 1 juni 2016 moeten nagaan of deze wijziging gevolgen heeft voor de indeling. Een wijziging in de indeling moeten zij zelf melden bij het bevoegd gezag. Ook bedrijven die eerder nog niet onder het besluit vielen zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 1 juni 2016 te melden als nieuw Brzo-bedrijf bij het bevoegd gezag.

Het besluit (BRZO) is overigens hier te vinden.

Actualisatie PGS6 van start.

Actualisatie PGS6 van start.

 

Met de nieuwe BRZO versie 2015 in aantocht werd het ook tijd het actualisatie traject voor de PGS6 in gang te zetten.

Onder regie van de NEN is in februari het herschrijven van de PGS6, de handleiding hoe de BRZO 2015 en seveso III te interpreteren, van start gegaan.