De PGS6:2015 is gepubliceerd. Deze  handleiding is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven die onder het besluit vallen. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem

BRZO 2015 definitief van kracht. Op 8 juli 2015 is met enige vertraging de BRZO 2015 van kracht geworden. Het besluit vervangt de vorige versie; de BRZO 1999. Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van hoog naar lage drempel en vice versa en ook zullen er bedrijven zijn die eerder

Actualisatie PGS6 van start.   Met de nieuwe BRZO versie 2015 in aantocht werd het ook tijd het actualisatie traject voor de PGS6 in gang te zetten. Onder regie van de NEN is in februari het herschrijven van de PGS6, de handleiding hoe de BRZO 2015 en seveso III te interpreteren, van start gegaan.