Tag Archives: omgevingswet

De komst van de omgevingswet vraagt om open communicatie met de omgeving

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op het gebied van communicatie met de omgeving gaat er voor bedrijven met die Omgevingswet wat veranderen. De wet spreekt over ‘participatie’. De Omgevingswet zegt over deze participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden … bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Met belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Het is raadzaam daar als bedrijf een beleid op te gaan voorbereiden.

De wet geeft het bevoegd gezag en de initiatiefnemer de vrijheid eigen keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. De locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke keer anders. Ook het moment waarop participatie start, verschilt per keer

Er zijn 4 fasen in een omgevingsproces. Voor overheden: de fasen van de beleidscyclus. Aan het begin van elke fase zoek je een nieuwe aanpak om het samenspel tussen de partijen passend te organiseren. Start elke fase daarom met het kompas. Hiermee vind je de richting voor een aanpak op maat. Hier komen de volgende vragen iedere keer bij ter sprake:

 1. Wat wil je bereiken?
 2. Waarom wil je samenwerken?
 3. Met wie wil je aan tafel?
 4. Wanneer wil je aan tafel?
 5. Hoe ga je samenwerken?
 6. Hoe weeg je de samenwerking?

De 4 fasen bestaan uit een idee, een plan, de realisatie en daarna de evaluatie. In de afbeelding is dit aangegeven met:

 1. We hebben een idee (idee)
 1. Wij maken een concreet plan (plan)
 2. We realiseren ons plan (realisatie)
 3. Bereiken we ons doel? (evaluatie)

Wil je nog voor het ingaan van de Omgevingswet nog een WABO omgevingsvergunning aanvragen? Dan kan in veel gevallen wel slim zijn. Het is in ieder geval raadzaam de communicatie met de omgeving te gaan voorbereiden. Bij het uitzetten van beleid op het gebied van Omgevingscommunicatie kunnen de adviseurs van VNCW Consultants u van dienst zijn.

De complete teksten Besluit activiteiten leefomgeving (bal), Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl), Omgevingsbesluit en het Invoeringsbesluit inzien? https://www.gevaarlijkestoffen.eu/product-categorie/arbo-en-milieu/

 

Omgevingswet ook in de Eerste Kamer met ruime meerderheid aangenomen.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de wet die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving.

Minister Schultz van Haegen: “Dat er nu één wet komt voor de gehele leefomgeving is absoluut een mijlpaal voor Nederland. Ik ben dan ook blij dat na de Tweede Kamer er ook in de Eerste Kamer brede steun is voor de Omgevingswet. Of het nu gaat om een dakkapel of de aanleg van de Tweede Maasvlakte, door regels eenvoudiger te maken geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. De wet had niet tot stand kunnen komen zonder de betrokkenheid van lokale overheden, de koepels, het bedrijfsleven, wetenschappers en vele anderen partijen. ”
Omgevingswet; één wet, één vergunning

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén wet, één vergunning.
AMvB’s

De volgende stap in het proces is de uitwerking van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Hierin worden de afspraken beschreven over bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, normen over water en geluid en de ruimte om te mogen experimenteren. De AMvB’s gaan op 1 juli in consultatie en worden tegelijkertijd toegestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.
Voordelen Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet maken de vele bestemmingsplannen plaats voor één omgevingsplan. Een eenvoudig raadpleegbaar plan met alle regels voor de gehele fysieke leefomgeving.

In de Omgevingswet gaat participatie een belangrijke rol spelen. Door participatie aan het begin van het proces te organiseren ontstaat er meer draagvlak, meer creativiteit en meer betrokkenheid.

Dankzij de Omgevingswet kunnen bewoners en bedrijven eenvoudiger aan- of uitbouwen en bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een het hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij uitbouwen wordt uitgebreid van 2,5 naar 4 meter.

Dankzij de wet krijgen lokale bestuurders meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. De Omgevingswet houdt rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei en bevolkingskrimp. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand.

De Omgevingswet maakt het straks mogelijk om meer te experimenteren, waarmee een oplossing geboden wordt voor nieuwe technische ontwikkelingen die nu vastlopen op de grenzen van regelgeving. De experimenteerbepaling is de wet geeft vernieuwingen een kans door eerst te onderzoeken of ze een verbetering zijn. Positieve ervaringen met het experiment kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving.

AMvB’s Omgevingswet vanaf 1 juli in consultatie

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG.

De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober.

Tijdens de preconsultatie zijn meer dan 6000 unieke punten ingebracht. Het ministerie wil de tijd tot 1 juli gebruiken om de reacties te verwerken en er met de inbrengers over in gesprek te gaan.

Daarna zullen de AMvB’s formeel in consultatie worden gebracht en worden besproken in de Tweede Kamer.

Gevolgen consultatie aanvullingswetten en invoeringswet

De definitieve startdatum van de consultatie van de AMvB’s heeft ook consequenties voor de start van de consultatie van de aanvullingswetten geluid, bodem, grond en natuur en van de invoeringswet.

Juridische routekaart
De nieuwe planning is verwerkt in de juridische routekaart. https://vng.nl/juridische-routekaart

Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Met de Omgevingswet vereenvoudigt de Nederlandse overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Tijdstraject wetsvoorstel

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel goedkeuren. Daarna volgt nog de publicatie in het Staatsblad en wordt er invoeringsregelgeving gemaakt. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

Uitgangspunten Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • de samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • duurzame ontwikkelingen, zoals windmolenparken aanleggen;
 • de verschillen tussen regio’s. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen meer ruimte om op omgevingsgebied hun eigen beleid te voeren. Regio’s kunnen dankzij de Omgevingswet beter aansluiten bij hun eigen behoeften en doelstellingen.

De Omgevingswet sluit ook beter aan bij Europese regels. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën.

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten.

Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 Omgevingswet. De volgende wetten gaan helemaal op in de Omgevingswet:

 • Belemmeringenwet Privaatrecht;
 • Crisis- en herstelwet;
 • Interimwet stad-en-milieubenadering;
 • Ontgrondingenwet;
 • Planwet verkeer en vervoer;
 • Spoedwet wegverbreding;
 • Tracéwet;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
 • Wet inzake de luchtverontreiniging;
 • Wet ruimtelijke ordening.

Grotendeels gaan de volgende wetten op in de Omgevingswet:

 • Waterwet;
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
 • Wet herverdeling wegenbeheer;
 • Wet milieubeheer.

Van ongeveer 8 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet.

 • Woningwet;
 • Monumentenwet 1988;
 • Wet natuurbescherming;
 • Wet luchtvaart;
 • Mijnbouwwet;
 • Spoorwegwet;
 • Wet lokaal spoor;
 • Wet bereikbaarheid en mobiliteit.

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

Hieronder 3 voorbeelden:

 • Omgevingsplan voor overheden

  Sommige gemeenten hebben nu meer dan 100 bestemmingsplannen. In zo’n plan staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Hiervoor in de plaats komt 1 omgevingsplan voor het hele gebied. Dit betekent minder regels en meer samenhang.

 • 1 loket voor burgers en bedrijven

  Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar bij 1 loket 1 vergunning (digitaal) aan te vragen. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn ze beide verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt alsnog een van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager en de vergunningsaanvraag is sneller afgehandeld.

 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen

  Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeksverplichtingen zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.