Tag Archives: opslag

Opslag lithium batterijen kan leiden tot een WABO omgevingsvergunning

In het Nederlandse Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) zijn soorten inrichtingen aangewezen met activiteiten die van belang zijn voor externe veiligheid. Batterijenopslag valt niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. Lithium-ion batterijen zijn echter wel brandbaar en vallen wel onder de definitie van brandbare, gevaarlijke stoffen in het Bevi. Veel bedrijven, met name de grotere distributiecentra, zijn er zich niet van bewust dat ze wellicht vergunningsverplichting zijn en een WABO omgevingsvergunning dienen aan te vragen voor de opslag van deze batterijen.

Het meest waarschijnlijke scenario met een lithium-ion batterij wanneer het mis gaat is dat deze opwarmt en de reactie zichzelf versnelt (‘Thermal runaway’). Oorzaken kunnen verschillende zijn: van een productiefout, het gevolg van vallen, tot impact door (intern) materieel, een te hoge temperatuur of het overladen. Andere oorzaken zijn echter niet uit te sluiten. Wanneer één van de batterijen tot ontbranding komt is het lastig om deze brand te blussen. Andere batterijen kunnen ook betrokken raken of tot een thermal runaway overgaan. Zo’n brand kan gedurende lange tijd (meerdere uren tot zelfs dagen) woeden. Bij deze brand komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (onder andere waterstoffluoride en lithiumhydroxide). Maatregelen zoals een sprinkler kunnen een brand beheersen of eventueel blussen.

De meest voorkomende lithium-ion batterijen hebben lithiumhexafluorfosfaat als elektrolyt en bevatten dus fluorverbindingen. Ook komen batterijen voor met onder andere chloor- en zwavelhoudende verbindingen. Hierdoor zijn ze in de zin van het Bevi brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen. In dat geval is het eerste lid van artikel 2f van toepassing. Dit betekent dat bij opslag van li-ion batterijen in hoeveelheden van meer dan 10.000 kg in een opslagvoorziening het Bevi van toepassing is. Overigens is met een wijziging daar ook nog een voorwaarde bij gekomen. Er is sinds de wijziging sprake van een opslag waarop het Bevi van toepassing is indien er:

  • brandbare gevaarlijke stoffen met chloor-, fluor-, stikstof,- of zwavelhoudende verbindingen aanwezig zijn
  • of brandbare gevaarlijke stoffen zonder chloor-, fluor-, stikstof,- of zwavelhoudende verbindingen aanwezig zijn samen met niet-brandbare stoffen met chloor-, fluor-, stikstof,- of wanneer zwavelhoudende verbindingen aanwezig zijn.

Het is raadzaam om als bedrijf zelf een onderzoek naar een vergunningsverplichting op te starten zodat men niet geconfronteerd wordt met plotselinge stappen van bevoegd gezag.

Wijzigingen in de PGS15 versie 2016 vragen om advies

PGS15

Dat de voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen sms vragen oproepen en om advies van een goede PGS15 adviseur vragen verbaasd ons niets. Vaak is het lezen voorbij de regels. Zo kwam bij ons recent te vraag binnen met betrekking tot de inpandige opslag.

In de nieuwe PGS15:2016 wordt in voorschrift 3.2.4 aangegeven dat in een inpandige opslagvoorziening ten hoogste 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen aanwezig mogen zijn, of 10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar van ADR-klasse 9. Dat lijkt een versobering ten op zichten van de versie PGS15:2011. Deels is dat juist, tenslotte stond er in de 2011 versie dat je alle stoffen, dus ook brandbare stoffen, tot 10 ton mocht opslaan mits je  Feitelijk stond er in de 2011 versie een gelijkwaardigheid opgesomd en hoort dat niet in een voorschrift thuis. Reden om dat er uit te halen. Nog steeds blijft de mogelijkheid bestaan om in een inpandige opslag 10 ton brandbare vloeistoffen op te slaan. Hiervoor dienen dan wel technische maatregelen genomen te worden zoals bijvoorbeeld doorgeschakelde brandmelders. Het vaststellen van de condities doet u samen met een goede PGS15 adviseur die u naast goed advies tevens het gesprek met bevoegd gezag aan kan gaan.

Nieuwe PGS15:2016 brengt veel wijzigingen voor de opslag gevaarlijke stoffen

Er verandert veel voor de opslag gevaarlijke stoffen met de komst van de nieuwe PGS15 versie 2015. PGS 2015:2011 was slechts een gedeeltelijke actualisatie. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

De PGS15:2016 vindt u hier of voor een papieren editie klikt u hier. Voor een Cursus PGS15 surft u naar hier en een voor een deskundig PGS15 advies klikt u hier.

Implementatie PGS 29 periode 2016 — 2022

Naar aanleiding van een grote brand eind 2005 op de Buncefield olieterminal in Engeland zijn de veiligheidsmaatregelen in Nederland voor opslagtanks in 2008 aangescherpt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, PGS 29 versie 2008. Begin 2010 hebben overheid en bedrijfsleven de Taskforce Implementatie Buncefield-maatregelen ingesteld onder voorzitterschap van het toenmalige ministerie van VROM. Deze Taskforce heeft een plan van aanpak vastgesteld om de maatregelen uit PGS 29 bij bedrijven door te voeren en te borgen in de omgevingsvergunning. Verwachting was dat bedrijfsleven en overheden de uitvoering van het plan van aanpak actief zouden oppakken. De uitvoering van het plan van aanpak is problematisch verlopen. Dit is onder meer in 2013 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgesteld. Er was op dat moment sprake van een grote achterstand in de implementatie van de PGS 29 maatregelen door de betreffende bedrijven en in de actualiteit van de omgevingsvergunningen. Omstreeks dezelfde tijd is door de  beheerorganisatie PGS gestart met de actualisatie van PGS 29 versie 2008.

Sinds eind 2013 heeft VNO-NCW herhaaldelijk haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de implementatie van PGS 29 in de omgevingsvergunningen als het gaat om bestaande installaties. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen een regisserende rol te vervullen bij het zoeken naar oplossingsrichtingen en daarbij steeds het belang van het voorkomen van een Buncefield scenario en het beheersen van veiligheidsrisico’s benadrukt. Het belang van het treffen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op de arbeidsveiligheid, de bescherming van het milieu, de brandveiligheid en een effectieve rampenbestrijding is evident. Inmiddels is door partijen het nodige bereikt. Er is een gefaseerde aanpak geïntroduceerd voor de implementatie van PGS 29 in de Wabo-vergunningen, waarbij prioriteit is gegeven aan de voor de veiligheid meest relevante maatregelen. Ook zijn de discussies rondom PGS 29 mede aanleiding geweest voor de Ronde Tafel bijeenkomsten over de toekomst van de Publicatiereeks.

Gevaarlijke Stoffen. Dat heeft geleid tot de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad Bestuurskern vastgestelde governance structuur PGS Nieuwe Stijl. Belangrijk bij deze  governance is het commitment van de stelselverantwoordelijke rijkspartijen voor de PGS Nieuwe Stijl, zowel in termen van opdrachtgeverschap als de concrete Kenmerk producten. Tevens van belang is dat voor PGS Nieuwe Stijl een risicobenadering als uitgangspunt zal worden gehanteerd.