Tag Archives: pgs6

Geactualiseerde versie van de PGS6:2021 plaatst de Seveso in het bal

Met de komst van de Omgevingswet gaat er heel wat veranderen. Ook voor de bedrijven die onder het Seveso vallen. Nu verandert het Europese Seveso niet, maar is de Nederlandse vertaling alvast al wel in lijn gebacht met de versies van de aanstaande Omgevingswet, Omgevingsregeling, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving.

De PGS 6:2021 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. PGS 6:2021 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel een stelselherziening gaat plaatsvinden van het Nederlandse omgevingsrecht. Daarbij gaan o.a. het Brzo 2015 en de Rrzo op in nieuwe AMvB’s. Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 2016 zijn niet verwerkt. PGS 6:2021 versie 0.1 is pas van toepassing bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022. Tot die tijd geldt PGS 6:2016.

Ook de E-learning Basiskennis BRZO en Externe veiligheid wordt op de 2021 versie en de aanstaande Omgevingswet aangepast.

PGS6 handleiding voor de BRZO:2015 gepubliceerd

De PGS6:2015 is gepubliceerd. Deze  handleiding is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven die onder het besluit vallen. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem (VBS).

PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van PGS 6:2006.De PGS 6 is opgesteld door het PGS 6 -team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. De VNCW was één van de mede-opstellers van deze PGS 6 uitgave. Zij zorgde er ondermeer voor dat de ook de PGS15 bedrijven zich in de handleiding zouden herkennen. Ook zorgde ze er voor dat er meer uitleg kwam over de inhoud van een VBS.

De PGS6 kunt u hier downloaden. Voor een BRZO specialist bent u bij ons aan het juiste adres. Vul hier uw gegevens in.

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Richtlijn nr. 2012/18/EU van de Europese Unie van 4 juli 2012, ook wel Seveso
III genoemd. Seveso III richt zich op het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting zijn bepalende factor en bij het vaststellen van de verplichtingen die het Brzo 2015 voor een inrichting met zich meebrengt.
Er zijn drie niveaus van verplichtingen te onderscheiden. Wanneer de omvang van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder een bepaald niveau (drempelwaarde) blijft, zijn er geen verplichtingen. Wanneer het eerste niveau wordt overschreden, is een deel van de verplichtingen van toepassing. Wanneer het tweede hogere niveau wordt overschreden, zijn alle verplichtingen van toepassing. De inrichtingen die alleen het eerste niveau overschrijden, worden lagedrempelinrichtingen genoemd, en de inrichtingen die het tweede niveau overschrijden, zijn hogedrempelinrichtingen.

Aardbevingsrisico’s en PGS6

Aardbevingen komen wel degelijk voor in Nederland. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee typen aardbevingen: tektonische en geïnduceerde. Tektonische aardbevingen, ook wel natuurlijke aardbevingen genoemd, ontstaan door spanningen in de korst van de aarde. Deze komen met name voor in het zuiden van Nederland (Limburg). Geïnduceerde aardbevingen zijn aardbevingen ontstaan door menselijke activiteiten, zoals het winnen van gas, en komen vooral voor in het noorden van Nederland.

Medio oktober 2016 verschijnt de PGS 6:2016. Deze vervangt de PGS 6:2006. Aanleiding van de herziening was de Nederlandse implementatie van de Seveso III-richtlijn: Brzo 2015 en Rrzo. Een belangrijk thema in deze herzierning vormen de aardbevingsrisico’s. Het accent hierbij richt zich op de gevolgen van een aardbeving en de beperking daarvan. Hierbij is de kans op een aardbeving het vertrekpunt van de analyse. De aanpak van de analyse van overstromingsrisico’s, die wordt uitgewerkt in de nieuw te verschijnen PGS 6, bestaat uit vier stappen:

  • Is er een kans op een aardbeving?
  • Zo ja: stel vast wat de “zwaarte” van een mogelijke aardbeving is en wat de karakteristieken van deze bevingen zijn.
  • Voer een kwalitatieve impactanalyse uit.
  • Stel de mogelijke maatregelen vast om eventuele gevolgen te beperken.

In de te verschijnen PGS 6 de onderscheiden stappen per type aardbeving ( tektonische en geïnduceerde ) uitgewerkt. Op dit moment is er nog geen eenduidig landelijk beleidskader voor aardbevingen, zodat van bevoegde gezagen en bedrijven geen uitspraak kan worden verlangd of de risico’s afdoende beheerst zijn. Bovenstaande dient in ieder geval (stappen) wel uitgewerkt te zijn. Uw VNCW Consultants kunnen u hierbij ondersteunen.

Actualisatie PGS6 van start.

Actualisatie PGS6 van start.

 

Met de nieuwe BRZO versie 2015 in aantocht werd het ook tijd het actualisatie traject voor de PGS6 in gang te zetten.

Onder regie van de NEN is in februari het herschrijven van de PGS6, de handleiding hoe de BRZO 2015 en seveso III te interpreteren, van start gegaan.