Tag Archives: VBS

Een VBS voor de PGS15 Nieuwe stijl

Over de PGS nieuwe stijl zal in de loop van 2020 steeds meer duidelijke worden. Op dit moment is voor een commentaarronde een concept versie gepubliceerd. In deze conceptversie zijn de maatregelen tot stand zijn gekomen met een risicobenadering. In deze nieuwe PGS15 is duidelijk meer aansluiting gezocht bij de zware industrie. De opzet en de invulling sluiten aan op de verplichtingen van het BRZO: Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In deze PGS15 is aangegeven dat ook bedrijven, installaties of activiteiten die onder deze PGS-richtlijn vallen, zo complex kunnen zijn, dat hiervoor een veiligheidsbeheersysteem nodig is. In onze cursussen en adviezen zal deze kennis aan u overgebracht kunnen worden.

Het opstellen en in stand houden van een VBS (Veiligheidsbeheersysteem) is in ieder geval nodig als een activiteit plaatsvindt bij een BRZO / Seveso-inrichting. Het is niet alleen verstandig om vanuit de BRZO of vanuit de nieuwe PGS15 eens te kijken naar de opzet van een VBS. Ook vanwege het gegeven dat een gestructureerde opzet van de veiligheid leidt tot meer veiligheid ondersteund dit.

Een VBS bevat volgens de BRZO de volgende elementen:

Element I – De organisatie en het personeel.
Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
Element III – De controle op de exploitatie.
Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
Element V – Planning voor noodsituaties.
Element VI – Toezicht op prestaties.
Element VII – Controle en analyse.

Ben je op zoek naar advies bij het opstellen van een VBS of op het gebied van de PGS15?  Neem contact op.

Ageing thema voor BRZO bedrijven in 2017

In 2017 staat de veroudering van installaties hoog op de agenda van de inspecteurs bij de controle van BRZO bedrijven. Het begrip ageing heeft een brede betekenis, die niet alleen gaat over de ouderdom van systemen, maar ook over de identificatie en over de beheersing van de risico’s.

Voor BRZO bedrijven is het belangrijk om ageing herkenbaar in hun veiligheidsbeheersysteem terug te laten komen. Het onderwerp heeft invloed op veel verschillende VBS elementen en moet dan ook terug komen in verschillende topprocedures, beheersystemen en instructies.

Ageing kan gezien worden als veroudering van een installatie door corrosie, door slijtage, maar feitelijk gaat het om het onderliggende: het gaat vooral over wat je weet over het ontstaan van veroudering en hoe de installatie daadwerkelijk veranderd in de tijd. Dat begint met de inventarisatie van aanwezige apparatuur, de identificatie van alle onderdelen van die installaties en apparatuur op wat zou kunnen verouderen en op concrete tekenen van ouderdom  en het procedureel en in systematisch vastleggen van inspectiemomenten.

In de praktijk hebben veel bedrijf geen volledig zicht op de ouderdom van hun installaties of is de levensduur niet geïdentificeerd. Bedrijven die dit jaar nog met het onderwerp moeten beginnen, moeten haast maken. Het is al langer bekend dat er door de inspectiediensten op dit onderdeel geaudit gaat worden. Adviesbureau VNCW consultants ontwikkelde een audit op het onderwerp om bedrijven door te lichten en op weg te helpen door concreet handen en voeten te geven aan het onderwerp. klik hier voor meer info.

PGS6 handleiding voor de BRZO:2015 gepubliceerd

De PGS6:2015 is gepubliceerd. Deze  handleiding is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven die onder het besluit vallen. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem (VBS).

PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van PGS 6:2006.De PGS 6 is opgesteld door het PGS 6 -team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. De VNCW was één van de mede-opstellers van deze PGS 6 uitgave. Zij zorgde er ondermeer voor dat de ook de PGS15 bedrijven zich in de handleiding zouden herkennen. Ook zorgde ze er voor dat er meer uitleg kwam over de inhoud van een VBS.

De PGS6 kunt u hier downloaden. Voor een BRZO specialist bent u bij ons aan het juiste adres. Vul hier uw gegevens in.

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Richtlijn nr. 2012/18/EU van de Europese Unie van 4 juli 2012, ook wel Seveso
III genoemd. Seveso III richt zich op het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting zijn bepalende factor en bij het vaststellen van de verplichtingen die het Brzo 2015 voor een inrichting met zich meebrengt.
Er zijn drie niveaus van verplichtingen te onderscheiden. Wanneer de omvang van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder een bepaald niveau (drempelwaarde) blijft, zijn er geen verplichtingen. Wanneer het eerste niveau wordt overschreden, is een deel van de verplichtingen van toepassing. Wanneer het tweede hogere niveau wordt overschreden, zijn alle verplichtingen van toepassing. De inrichtingen die alleen het eerste niveau overschrijden, worden lagedrempelinrichtingen genoemd, en de inrichtingen die het tweede niveau overschrijden, zijn hogedrempelinrichtingen.

Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015

BRZO 2015Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015

De Seveso III heeft er toe geleidt dat de VBS elementen in de BRZO2015 is aangepast. Inrichtingen dienen op basis van het BRZO 2015 een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren en werkend te houden. De uitwerking in de wetgeving is summier en biedt ruimte voor verschillen in interpretatie. Meer duidelijkheid over de invulling van de VBS-elementen is gegeven in de NTA 8620. Men kan er ook voor kiezen een eigen structuur aan te houden waarbij de elementen als basis van het VBS worden gebruikt. Door per element een hoofdprocedure op te stellen waarin de essentiele onderdelen van het VBS element beschreven worden met daarin verwijzingen naar onderliggende procedures, werkinstructies en formulieren kan men overzichtelijk laten zien op welke wijze het VBS functioneert en dat het functioneert. De volledigheid van procedures en instructies in combinatie van het functioneren van het systeem laat het sluiten van de veiligheidscirkel zien.

De Seveso III / BRZO 2015 kent echter een andere structuur met VBS elementen in de BRZO 2015 dan we in de BRZO 1999 gewend waren:

Element I – De organisatie en het personeel.

Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Element III – De controle op de exploitatie.

Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.

Element V – Planning voor noodsituaties.

Element VI – Toezicht op prestaties.

Element VII – Controle en analyse.

Hulp nodig bij het inrichten van uw VBS? Neem contact met ons op.