Per 1 januari a.s. wordt het Activiteitenbesluit aangepast. Het Activiteitenbesluit wordt uitgebreid met een groot aantal nieuwe inrichtingen en activiteiten zoals:

• het smelten en gieten van non-ferrometalen;
• die van ziekenhuizen;
• de productie van petfood;
• de productie van houtproducten van vezels en houtplaatproducten;
• de kleinschalige activiteiten (breken, malen, zeven, drogen) van mergel, zand, grind en kalk;
• het vullen van gasflessen met koelgassen en zuurstof;
• de productie van petfood;
• van meelfabrieken;
• locaties afmeren van zeegaande veerboten.

Voor een aantal activiteiten met afvalstoffen (zoals mengen, opslag van asbest, verkeerd getankte brandstoffen, retourverpakkingen, frituurvetten en groenafval) vervalt de vergunningplicht.

Daarnaast verandert er veel rondom de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en vervallen diverse bijzondere regelingen.

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) komt per 1 januari 2016 te vervallen en onderdelen ervan worden opgenomen in het Activiteitenbesluit. De normen worden ondergebracht in hoofdstuk 2 en gaan ook gelden voor inrichtingen type C (vergunningplichtige inrichtingen)

Met de vierde tranche wijziging vervalt ook de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor:

  • Bepaalde handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
  • Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen
  • Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteit